ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV KE DNI

20.12. 2020

ParaAgility Walachia z.s.

Článek. 1

Název a sídlo

Název spolku: ParaAgility Walachia z.s. (dálejen „spolek“)

Sídlo spolku: Lipová 117, 763 21 Lipová, Česká republika

Charakteristika spolku:

ParaAgility Walachia z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Článek. 2

Právní postavení spolku

 1. Spolek je dobrovolným sdružením příznivců sportu paragility a agility.
 2. Spolek vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno.

Článek. 3

Účel spolku

 1. V rámci svého účelu, který taktéž vymezuje hlavní činnost spolku nevýdělečné povahy ve smyslu ustanovení § 217 odst. 1 občanského zákoníku, se spolek zabývá:
 2. podporou sportovní činnosti, a to zejména kynologických sportů, včetně rozvoje a podpory paragility a agility jako rekreačního, výkonnostního a vrcholového sportu;
 3.  vzdělávání a výchovu svých členů všech věkových kategorií, a to v oblasti kynologie  včetně rozvíjení vztahů a komunikace mezi psem a psovodem a to formou propagace, vzdělávání, organizace a koordinace.

Článek. 4

Činnost spolku

 1. Předmětem činnosti a cílem spolku je prostřednictvím zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména: a) podpora, propagace a veškerá činnost se vztahem ke:  – kynologickým sportům, zejména sportu agility a paragility (tj. sport pro hendikepované sportovce) – sportování a trávení volného času dětí a juniorů a sportu handicapovaných osob – metodickému a cílevědomému působení ve všech oblastech sportovní činnosti, – canisterapii – tj. metodě psychosociálního a fyziorehabilitačního působení prostřednictvím speciálně cvičeného psa. b) popularizace sportovních soutěží zejména v oblasti agility, paragility, sportovní kynologie a výcviku psa, propagace spolku na veřejnosti. c) podpora pro členy spolku ve všech aktivitách vhodných pro uplatňování vlastností typických pro tuto činnost. d) podpora vzájemné soudružnosti ve sdružení a dobrých vztahů mezi členy. e) zprostředkovávání členům sdružení informace o výcviku, soutěžích u nás i ve světě. f) působení svou činností na zvyšování trvalých hodnot zejména u dětí a mládeže; práce s mládeží, podpora zdravého životního stylu. g) pořádání kulturních, společenských a tělovýchovných a sportovních akcí se vztahem k agility. h) spolupráce s dalšími organizacemi v komunitě, médii i s představiteli obce. i) zajištění poradenské či jiné činnosti související s jeho posláním. j) získává finančních prostředků na provozování a další rozvoj sportovní činnosti a canisterapie. k) příprava canisterapeutů, vedení kurzů canisterapie. l) pořádání přednášek na téma canisterapie a osvětová činnost. m) výběr a přípravu psů pro canisterapii, konzultace výcviku canisterapeutických psů. n) návštěvy canisterapeutických týmů v ústavech a rodinách u lidí s tělesným, mentálním nebo sociálním handicapem a seniorů. o) pořádání krátkodobých i dlouhodobých pobytů.

Veškerá činnost sdružení musí být v souladu s platnými právními předpisy, s platnými stanovami Klubu Agility České republiky, z.s. (IČ: 63 83 00 35) a platným zkušebním řádem zmíněného klubu.

Článek. 5

Druhy členství

Členství ve spolku může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva. Členství se rozlišuje na řádné a základní. Pouze řádný člen má právo volit orgány spolku. Zakládající členové mají automaticky řádné členství.

1. Vznik členství

 1. Řádným i základním členem spolku se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, který souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy spolku, pokud s jejich členstvím vysloví písemný souhlas jejich zákonný zástupce.
 3. Spolek přijímá své členy na základě jejich přihlášky po absolvování základního výcvikového Kurzu a po zaplacení členského příspěvku.
 4. Základní členství vzniká splnění podmínek pod body 1,2,3.
 5. O změně základního členství na řádné rozhoduje výbor.
 6. Členství ve spolku je nepřevoditelné na jinou osobu. Členství končí vystoupením, úmrtím nebo vyloučením člena se spolku.

2. Zánik členství

 1. V případě nezaplacení členského příspěvku na daný rok do termínu od 1.11. do 31.12 daného roku – zaniká automaticky.
 2. Vyloučením člena za hrubé porušení stanov spolku, za poškozování dobrého jména spolku a neplnění povinností člena spolku. O vyloučení rozhoduje výbor spolku na návrh výboru svou dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
 3. Vystoupením člena se spolku na základě prohlášení člena (dobrovolné ukončení členství).
 4. Členství zaniká automaticky úmrtím.

Článek. 6

Práva a povinnosti členů

Práva členů :

 1. Účastnit se na činnosti spolku.
 2. Hlasovat na členské schůzi a volit orgány spolku mohou pouze řádní členové.
 3. Být volen do orgánů spolku, pokud dosáhl 18-ti let.
 4. Svobodně vyjadřovat svá stanoviska k činnost.
 5. Obracet se na orgány spolku s podněty, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 6. Odvolávat se proti rozhodnutí výboru spolku, ke členské schůzi, odvolání musí být podáno v písemné formě minimálně měsíc před konáním členské schůze některému ze členů výboru.
 7. Zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem.
 8. Být informován o činnosti a hospodaření spolku.
 9. Vystoupit ze spolku.

Povinnosti členů :

 1. Platit členské příspěvky nového člena (v průběhu roku musí být členský příspěvek zaplacen do 14 dnů od rozhodnutí výboru o přijetí člena).
 2. Dodržovat stanovy a vnitřní řád spolku.
 3. Průběžně sledovat webové stránky spolku na internetu.
 4. Aktivně přispívat k činnosti spolku.

Článek. 7

Orgány spolku

Pro zabezpečení své činnosti zřizuje spolek následující orgány :

 1. Členskou schůzi
 2. Výbor

Článek. 8

Členská schůze spolku a její úkoly

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni řádní členové spolku.
 2. Členská schůze je svolána výborem spolku, nejméně však jednou za rok.
 3. Pozvánka na schůzi spolu s programem musí být rozeslána všem řádným členům s určitým časovým předstihem.
 4. Rozhodnutí se přijímají nadpoloviční většinou (bez ohledu na počtu přítomných).
 5. Hlasování je veřejné, pokud se nerozhodne jinak.
 6. Volba členů výboru je vždy tajná.
 7.   Členskou schůzi zahajuje předseda nebo místopředseda spolku, popřípadě jiný pověřený člen výboru.
 8. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období.
 9. Členská schůze volí zapisovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů a návrhovou komisi.
 10. O průběhu jednání členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, který je uložen u jednatele spolku a jeho kopie je přístupná každému členovi, který o ni požádá.
 11. Do výlučné kompetence členské schůze patří: a) schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období. b) volba členů výboru – členové výboru se volí na 10 let. c) usnášení o návrzích předložených valné schůzi. d) usnášení o změnách stanov spolku. e) přijímat a měnit stanovy spolku. f) stanovit výši členského příspěvku. g) rozhodovat o přijetí nových členů spolku. h) rozhodovat o vyloučení členů spolku. i) schvalovat pravidla výcvikových kurzů a ceny kurzovného

Článek. 9

Svolání členské schůze

 1. Členskou schůzi svolává výbor minimálně jedenkrát ročně zveřejněním pozvánky. Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání a plánovaný program jednání. Pozvánka musí být zveřejněna minimálně 4 týdny před plánovaných dnem konání členské schůze,
 2. Výbor spolku je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi na písemnou žádost 1/3 členů spolku a to do 1 měsíce od doručení žádosti.
 3. Výbor spolku může svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je třeba neprodleně řešit otázky, které přesahují pravomoci výboru.
 4. Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi musí být zveřejněna minimálně jeden týden před plánovaným dnem konání.

Článek. 10

Výbor spolku

 1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. Členem výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena výboru je nezastupitelný.
 2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se ze tří členů.
 3. Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději 2 týdny před skončením svého funkčního období.
 4. Zvolení členové výboru volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy.
 5. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům výboru. V takovém případě končí jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal.
 6. Výbor, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může kooptovat náhradního člena výboru do příští členské schůze, která náhradního člena musí schválit. V opačném případě členská schůze zvolí nového člena výboru.
 7. Výbor se schází dle potřeby. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna dvoutřetinová většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 8. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let. Jsou uloženy v sídle spolku a jsou dostupné všem členům spolku.
 9. Výbor spolku rozhoduje o změně základního členství na řádné.

Článek. 11

Statutární orgán

1. Statutárním orgánem spolku je výbor, který je oprávněný jednat ve všech věcech. Členové výboru jednají každý samostatně. Osoby oprávněné jednat za sdružení mohou zmocnit k jednání další osoby.

Článek. 12

Zásady hospodaření

 1. Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní.
 2. Evidence a účetnictví se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.
 3. Zdrojem příjmů jsou především : – členské příspěvky – poplatky za služby související s organizací soutěží (např. startovné) – výnosy z akcí sdružení, nebo z akcí, na nichž se sdružení podílí (slouží k pokrytí nezbytných nákladů) – sponzorské příspěvky a dary – příspěvky státu nebo obcí na reprezentaci a sportovní činnost – reklamní a propagační činnost

Článek. 13

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká: – dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě jednomyslného usnesení členské schůze. – rozhodnutím soudu.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Článek. 14

Změna stanov

 1. O doplnění nebo změně stanov rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů.
 2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat výbor, členové uplatňují své návrhy na jejich změnu na členské schůzi spolku.

Článek. 15

Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy.
 2. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

V Lipové, dne 20. prosince 2020